Procesul decizional

În procesul său decizional, ANRE aplică principiul consultărilor publice asupra proiectelor de acte cu caracter normativ, care pot avea impact semnificativ asupra pieţei energetice. Acest proces se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Legii nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie, legilor speciale aplicabile în domeniul energetic, Regulile cu privire la asigurarea transparenţei în procesul decizional al ANRE, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 374 din 10.05.2010.

La iniţierea procesului de elaborare a proiectului, cu 15 zile lucrătoare până la examinarea acestuia, autorii documentului postează pe pagina electronică a ANRE anunţul despre iniţierea elaborării hotărârii, anunţ care este expediat prin poşta electronică şi părţilor interesate. Anunţul conţine argumentarea necesităţii aprobării hotărârii respective, termenul limită, locul şi modalitatea în care cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea şi alte părţi interesate pot avea acces la proiect şi pot prezenta sau expedia recomandări, datele de contact ale persoanelor responsabile de recepţionarea şi examinarea recomandărilor.

Odată cu anunţul, pe pagina electronică a ANRE se postează proiectul hotărârii şi alte materiale aferente. La solicitarea părţilor interesate, proiectul este expediat acestora prin poşta electronică. Pentru prezentarea propunerilor se stabileşte un termen de până la 15 zile lucrătoare, dar acest termen, după caz, poate fi extins.

În funcţie de necesitate, în procesul elaborării proiectului ANRE poate organiza şedinţe de lucru, constitui grupuri de lucru sau poate solicita opiniile experţilor în domeniu, după caz.

Propunerile şi recomandările pe marginea proiectului, parvenite la ANRE, se analizează de către departamentul - autor şi se întocmeşte sinteza recomandărilor recepţionate. Aceasta include şi motivele pentru care anumite recomandări au fost respinse. Rezultatele consultării, inclusiv sinteza recomandărilor, sunt făcute publice prin postarea lor pe pagina electronică a ANRE.

Proiectele de acte normative sunt examinate şi aprobate în şedinţe publice ale Consiliului de Administraţie al ANRE, cu excepţia cazurilor în care în cadrul şedinţelor sunt examinate sau audiate informaţii protejate de lege. ANRE informează părţile interesate pe pagina sa electronică, cât şi prin intermediul poştei electronice, despre data, ora şi locul desfăşurării şedinţei publice, precum şi despre ordinea de zi a acesteia.

Hotărârile aprobate de Consiliul de Administraţie se postează pe pagina electronică a ANRE şi/sau se difuzează, după caz, instituţiilor mass-media.