Funcţiile de bază ale ANRE

ANRE implementează politica statului privind reglementarea în sectoarele energetice, asigură reglementarea şi monitorizarea funcţionării eficiente a pieţei de energie şi desfăşurarea activităţilor în sectoarele energetice în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate şi transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de protecţie a mediului.

În vederea realizării misiunii sale privind asigurarea nediscriminării, a concurenţei loiale şi a funcţionării eficiente a pieţei de energie, ANRE îndeplineşte următoarele funcţii de bază:

  1. elaborează şi aprobă regulamente, metodologii şi alte acte normative din domeniul energetic în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare;
  2. supraveghează sectoarele din domeniul energetic şi modalitatea în care întreprinderile din sectorul energetic respectă actele normative în domeniu;
  3. promovează, monitorizează şi asigură concurenţa loială în sectoarele reglementate;
  4. eliberează licenţe pentru desfăşurarea, pe pieţele de energie, a activităţilor autorizate în conformitate cu Legea nr.1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică, Legea nr.461-XV din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere, Legea nr.123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale, Legea nr.124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică şi Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător;
  5. monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite de legile susmenţionate, respectarea de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor autorizate;
  6. modifică, suspendă temporar şi retrage licenţele în cazurile şi conform procedurii prevăzute de legile susmenţionate;
  7. promovează o politică tarifară adecvată, care corespunde principiilor economiei de piaţă, astfel încât să fie asigurată în egală măsură protecţia drepturilor consumatorilor finali şi profitabilitatea întreprinderilor din sectorul energetic;
  8. în cazurile stipulate de lege, aprobă tarifele calculate în conformitate cu metodologiile aprobate de ea şi monitorizează corectitudinea aplicării acestora;
  9. supraveghează respectarea principiului “eficienţă maximă la costuri minime” de către întreprinderile din sectorul energetic la calculul tarifelor pentru activităţile reglementate şi prezentarea spre aprobare a acestora;
  10. promovează protecţia drepturilor şi a intereselor legale ale consumatorilor, exercită controlul privind modul de respectare a drepturilor consumatorilor, examinează petiţiile şi plângerile consumatorilor şi soluţionează neînţelegerile dintre consumatori şi furnizori, în limita competenţelor sale.