Anunț cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante

1 Iulie 2016

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunța concurs pentru funcțiile vacante din cadrul Departamentului tarife și analize economice, după cum urmează:

 • Specialist superior, Secția energie termică și cogenerare;
 • Specialist principal, Secția gaze naturale;
 • Specialist superior, Secția energie electrică si regenerabile;
 • Specialist principal, Secția aprovizionare cu apă și canalizare.

1. Scopul general și sarcinile de bază:

 • scopul general al funcției: Elaborarea proiectelor de tarife pentru activitățile reglementate din sectoarele gazelor naturale, energiei electrice și energiei termice; analiza activității economico-financiare a întreprinderilor.
 • sarcinile de bază ale funcției:
  • Analizează cheltuielile și veniturile aferente activității întreprinderilor din sectorul reglementat și efectuează evaluarea economică a investițiilor;
  • Efectuează analiza rezultatelor economico-financiare și a eficienței activității întreprinderilor din sectorul reglementat;
  • Verifică proiectele de tarife, conform actelor normative în vigoare, în baza analizelor economico-financiare efectuate;
  • Monitorizează respectarea metodologiilor de stabilire a tarifelor de către titularii de licențe pentru activitățile din sectorul reglementat.

2. Condiții pentru candidații la ocuparea funcției vacante în cadrul ANRE

2.1. Condiții generale:

 • Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • Lipsa antecedentelor penale.

2.2. Cerințe specifice față de candidați:

 • Studii superioare universitare, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
 • Media diplomei de studii superioare nu mai mică de 8,5;
 • Cunoștințe economice referitoare la cheltuieli/venituri, prețuri, eficiență economică;
 • Pentru suplinirea funcției de specialist principal - experiență practică de minimum 3 ani în domeniul analizei economico–financiare a activității întreprinderilor, pentru funcția de specialist superior, experiența practică – constituie un avantaj;
 • Cunoștințe suficiente privind activitățile din sectoarele energetic și de gaze naturale, actele normative, strategiile, programele și tendințele de restructurare și eficientizare, specifice funcționării și evoluției acestor sectoare;
 • Cunoștințe adecvate referitoare la specificul procesului tehnologic în ramură;
 • Posedarea limbilor: română, rusă, engleza – avantaj;
 • Competențe de elaborare, formatare şi prezentare a documentelor, abilități de utilizare a calculatorului la nivel avansat - MsOffice (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • Abilități: de organizare, capacități analitice și de lucru cu datele, de mobilizare operativă și soluționare a problemelor;
 • Aptitudini/comportamente: spirit de echipă și inițiativă, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort și stres, comunicare eficientă, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

2.3. Sarcini de bază:

 • Urmărește aplicarea metodologiilor de stabilire a prețurilor și a tarifelor pentru activitățile de monopol natural din sectorul reglementat și, după caz, acordă consultanță privind reglementările tarifare;
 • Verifică calculele efectuate de titularii de licențe, formulează argumentele privind costurile, prețurile și tarifele aplicabile activităților reglementate din sectoarele energetic, de gaze naturale, de aprovizionare cu apă și de canalizare, în baza analizării solicitărilor primite;
 • Analizează datele contabile ale agenților economici din sector, monitorizează indicatorii economici și tehnici, în vederea actualizării permanente a bazelor de date;
 • Elaborează documente și materiale pentru informarea și explicarea generală a reglementărilor emise în domeniul prețurilor și tarifelor pentru sectoarele energetic și de gaze naturale;
 • Participă la examinarea petițiilor, plângerilor, contestărilor, reclamațiilor, cererilor prealabile, cererilor de chemare în judecată, apelurilor consumatorilor, hotărârilor judecătorești și altor acte ale instanțelor de judecată.

3. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • scrisoare de intenție;
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • declarația cu privire la lipsa antecedentelor penale.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații depun documentele personal, prin poștă sau e-mail (cu condiția prezentării în ziua concursului a tuturor actelor în original pentru autentificare).

4. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

Persoanele interesante vor depune CV-ul pînă la data de  22 iulie 2016,  pe adresa str. Columna 90, Chişinău, bir. 215 sau prin e-mail anre@anre.md

Doar candidații selectați vor fi invitați la interviu. Toate CV - urile vor fi analizate cu obiectivitate și în deplină confidențialitate. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică își rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.

 

5. Bibliografie (click aici)