Anunț cu privire la depunerea documentelor pentru ocuparea funcțiilor vacante

24 Octombrie 2016

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță concurs, pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Departamentului investiții și calitate, după cum urmează:

 • Specialist principal, Secția energie termică și cogenerare;
 • Specialist principal, Secția gaze naturale;
 • Specialist principal, Secția energie electrică și regenerabile;
 • Specialist principal, Secția calitate;
 • Specialist superior, Secția energie electrică și regenerabile;
 • Specialist superior, Secția aprovizionare cu apă și canalizare.

1. Scopul general și sarcinile de bază:

 • scopul general al funcției: Examinarea şi monitorizarea planurilor de investiții prezentate de către operatorii ce desfășoară activități reglementate din sectoarele gazelor naturale, energiei electrice, energiei termice, aprovizionării cu apă și de canalizare, cât și verificarea executării planurilor, aprobate de ANRE, a indicatorilor de performanță specifici domeniilor respective,  monitorizarea calității serviciilor prestate de către titularii de licențe.
 • sarcinile de bază ale funcției:
  • Analizează planurile de investiții prezentate de către titularii de licențe care desfășoară activități în sectoarele reglementate de ANRE. Monitorizează îndeplinirea acestora. Efectuează verificarea selectivă pe teren a investițiilor realizate.
  • Efectuează analiza calculelor consumurilor tehnologice și al pierderilor tehnice, prezentate de către operatorii ce desfășoară activități reglementate în conformitate cu metodologiile/regulamentele de determinare a consumului tehnologic și al pierderilor tehnice pentru activitățile din sectoarele reglementate..
  • Examinează sesizări ale petiționarilor, soluționează neînțelegerile dintre consumatorii finali și operatorii ce desfășoară activități reglementate.
  • Participă la elaborarea, modificarea, completarea proiectelor de regulamente, instrucțiuni, metodologii, altor acte de reglementare, în conformitate cu planul de acțiuni aprobat de ANRE.

 

2. Condiții pentru candidații la ocuparea funcției vacante în cadrul ANRE

2.1. Condiții generale:

 • Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • Lipsa antecedentelor penale.

2.2. Cerințe specifice față de candidați:

 • Studii superioare universitare, absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic;
 • Cunoștințe privind legislația Republicii Moldova ce ține de activitățile reglementate de ANRE, a principiilor și metodelor de reglementare, a principiilor de bază privind protecția consumatorilor;
 • Cunoștințe economice referitoare la cheltuieli,venituri, prețuri, eficiență economică;
 • Pentru suplinirea funcției de specialist principal - experiență practică de minimum 3 ani în domeniul respectiv, pentru funcția de specialist superior, experiența practică – constituie un avantaj;
 • Cunoștințe suficiente privind activitățile din sectoarele energetic și de gaze naturale, actele normative, strategiile, programele și tendințele de restructurare și eficientizare, specifice funcționării și evoluției acestor sectoare;
 • Cunoștințe adecvate referitoare la specificul procesului tehnologic în ramură, inclusiv a normativelor și normelor tehnice în vigoare;
 • Posedarea limbilor, scris și vorbit: română, rusă, engleza – avantaj;
 • Competențe de elaborare, formatare şi prezentare a documentelor, abilități de utilizare a calculatorului la nivel avansat - MsOffice (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • Abilități: de organizare, capacități analitice și de lucru cu datele, de mobilizare operativă și soluționare a problemelor;
 • Aptitudini/comportamente: spirit de echipă și inițiativă, disciplină, responsabilitate, creativitate, rezistentă la efort și stres, capacitate de adaptare, imparţialitate, capacitatea de gestionare a situațiilor dificile, comunicare eficientă, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

2.3. Sarcini de bază:

 • Urmărește aplicarea metodologiilor/regulamentelor de către titularii de licență din sectorul reglementat și, după caz, acordă consultanță privind reglementările din domeniu;
 • Verifică calculele efectuate de titularii de licențe, formulează argumentele privind consumurile tehnologice, indicatorii de performanță aplicabili activităților reglementate din sectoarele energetic, de gaze naturale, energie termică, de aprovizionare cu apă și de canalizare, în baza analizării solicitărilor primite;
 • Analizează datele prezentate de către titularii de licență din sector, monitorizează indicatorii tehnici, în vederea actualizării permanente a bazelor de date;
 • Elaborează documente și materiale pentru informarea și explicarea generală a reglementărilor pentru sectoarele energetic și de gaze naturale, energie termică, de aprovizionare cu apă și de canalizare;
 • Participă la examinarea petițiilor, plângerilor, contestărilor, reclamațiilor, cererilor prealabile, cererilor de chemare în judecată, apelurilor consumatorilor, hotărârilor judecătorești și altor acte ale instanțelor de judecată.

 

3. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • scrisoare de intenție;
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • declarația cu privire la lipsa antecedentelor penale.

 

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații depun documentele personal, prin poștă sau e-mail (cu condiția prezentării în ziua concursului a tuturor actelor în original pentru autentificare).

 

4. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, este 21.11.2016, ora 17-00.

 

5. Locul desfășurării concursului:

Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcției vacante:
mun. Chișinău, str. Columna 90, bir. 420, tel. 0 22 852 922 sau la următoarea adresă e-mail:  sjomiru@anre.md

 

Doar candidații selectați vor fi invitați la interviu. Toate CV - urile vor fi analizate cu obiectivitate și în deplină confidențialitate.

 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică își rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și recepționarea documentelor: 

dl Sergiu Jomiru, Șef al Departamentului investiții și calitate, tel. 0 22 852 922.

 

Bibliografie (click aici).