Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante ( termen-limită 22.07.2019)

I.    În conformitate  cu Regulamentul privind angajarea personalului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 21/2018 din 16 ianuarie 2018, se anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante, după cum urmează:

Departamentul juridic și protecția consumatorilor

II.    Condițiile de bază pentru participare la concurs:

În vederea participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • cunoaște limba de stat;
 • nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • dispune de capacitatea deplină de exercițiu;
 • îndeplinește cerințele specifice pentru ocuparea funcției;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; 

III.    Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs, care va conține:

 • acordul privind protecția datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).
 • scrisoare de intenție;
 • fișa de participare (poate fi descărcată aici);
 • Curriculum Vitae, în format Europass;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomelor de studii și a suplimentului la diplome (candidații care dețin acte de studii eliberate de instituțiile de învățământ acreditate în  țara de proveniență urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere și echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM);
 • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • documentul ce atestă cunoașterea limbii engleze, după caz;
 • copia carnetului de muncă;
 • declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale  (poate fi descărcată  aici);

IV.  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 22.07.2019.

Telefon de contact: +373 852 908

E-mail: jmihalachi@anre.md

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Columna, 90, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;

Persoana de contact: Nicolaev Irina, șef Secție resurse umane.

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică până la data desfășurării probei scrise și sau interviului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.