Acte necesare pentru eliberarea licenţei pe piata energiei electrice

Ultima actualizare: 08.05.2018

Licenţele pentru activităţile de producere a energiei electrice și pentru furnizarea energiei electrice se acordă persoanelor fizice sau persoanelor juridice, înregistrate în modul stabilit în Republica Moldova în calitate de întreprindere.

Licenţele pentru activităţile de operare a pieţei energiei electrice, transportul energiei electrice, conducerea centralizată a sistemului electroenergetic se  acordă în exclusivitate persoanelor juridice  (art.14 alin.(1) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică).

Condițiile și procedura de obținere a licențelor

Solicitantul va depune la ANRE personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la sediul autorităţii, fie prin scrisoare recomandată, prin intermediul sistemelor informaţionale dedicate sau prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare), o  Declaraţiela care anexează actele necesare, prevăzute de actul legislativ ce reglementează respectiva activitate. Declaraţia, cererea reperfectare poate fi descărcată de pe pagina electronică a ANRE la adresa www.anre.md.   

Pentru a obține licență pentru activitatea de  transport, distribuţie şi producere a energiei electrice, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții: (art.14 alin.(2) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică)

 1. să fie înregistrat în Republica Moldova şi să prezinte document confirmativ în acest sens; 
 2. să prezinte situaţia financiară pentru anul precedent, în cazul persoanei juridice care activează, sau extras din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii;
 3. să fie dotat tehnic pentru desfăşurarea activităţii, să dispună de centrală electrică, de reţele electrice de transport sau de distribuţie, după caz, şi să prezinte documente care confirmă dotarea tehnică şi faptul că centrala electrică sau reţelele electrice sînt conforme cu cerinţele tehnice stabilite prin lege;
 4. să dispună de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă, şi să prezinte documente confirmative în acest sens;
 5. pentru activitatea de transport a energiei electrice, solicitantul trebuie să fie certificat în conformitate cu art. 27 și 29 din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică;
 6. administratorul întreprinderii care solicită licența trebuie: (art.14 alin.(6) lit. a) - b) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică:
 •  să aibă studii superioare,
 • să nu aibă antecedente penale nestinse legate de activităţile desfăşurate în domeniul electroenergetic sau antecedente penale pentru comiterea infracţiunilor din intenţie prevăzute de Codul penal.

Pentru a obţine licenţă pentru furnizarea energiei electrice, solicitantul  trebuie să îndeplinească următoarele condiții (art.14 alin.(3) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică)

 1. să fie înregistrat în Republica Moldova şi să prezinte document confirmativ în acest sens; 
 2. să prezinte situaţia financiară pentru anul precedent, în cazul persoanei juridice care activează, sau extras din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii;
 3. să dispună de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă, şi să prezinte documente confirmative în acest sens;
  1. administratorul întreprinderii care solicită licența trebuie (art.14 alin.(6) lit. a) - b) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică:
 •  să aibă studii superioare,
 • să nu aibă antecedente penale nestinse legate de activităţile desfăşurate în domeniul electroenergetic sau antecedente penale pentru comiterea infracţiunilor din intenţie prevăzute de Codul penal.

Pentru a obţine licenţă pentru operarea pieţei energiei electrice, solicitantul  trebuie să îndeplinească următoarele condiții: (art.14 alin.(4) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică)

 1. să fie înregistrat în Republica Moldova şi să prezinte document confirmativ în acest sens; 
 2. să prezinte situaţia financiară pentru anul precedent, în cazul persoanei juridice care activează, sau extras din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii;
 3. să dispună de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă, şi să prezinte documente confirmative în acest sens;
 4. să fie desemnată în calitate de operator al pieţei energiei electrice şi să prezinte copia hotărîrii Guvernului în acest sens; 
 1. administratorul întreprinderii care solicită licența trebuie (art.14 alin.(6) lit. a) - b) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică:
 •  să aibă studii superioare,
 • să nu aibă antecedente penale nestinse legate de activităţile desfăşurate în domeniul electroenergetic sau antecedente penale pentru comiterea infracţiunilor din intenţie prevăzute de Codul penal.

Pentru a obţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, operatorul sistemului de transport trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: (art.14 alin.(5) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică)

 1. să fie înregistrat  în Republica Moldova şi să prezinte document confirmativ în acest sens (art. 10 alin. (2) din Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător)
 2. să dispună de centre de dispecerizare şi să prezinte materiale confirmative în acest sens;
 3. să dispună de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă, şi să prezinte documente confirmative în acest sens;
 4. administratorul întreprinderii care solicită licența trebuie (art.14 alin.(6) lit. a) - b) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică:
 •  să aibă studii superioare,
 • să nu aibă antecedente penale nestinse legate de activităţile desfăşurate în domeniul electroenergetic sau antecedente penale pentru comiterea infracţiunilor din intenţie prevăzute de Codul penal.

La Declaraţie solicitantul de licenţă anexează următoarele documente:

 1. Copia Deciziei privind înregistrarea persoanei juridice    (art.14 alin.(2)-(4) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică; art. 11, alin. (3) din Legea nr.220/19.10.2007 cu privire la înregistrarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali)
 2. Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la ANRE a declaraţiei privind eliberarea/prelungirea licenţei  (art.14 alin.(2)-(4) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică; art. 11, alin. (3) din Legea nr.220/19.10.2007 cu privire la înregistrarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali);
 3. Avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale pentru instalaţiile de gaze ale centralelor electrotermice, în cazul producerii energiei electrice (art. 8, alin. (1) din Legea 116/18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectivelor industriale periculoase);
 4. Situaţia financiară pentru anul precedent sau extrasul din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii (art. 14 alin. (2)-(4) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică);  
 5. Documente ce confirmă dispunerea de mijloace tehnice (centrală electrică; reţele electrice de transport sau de distribuţie, după caz, (art. 14 din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică);
 6. Copia diplomei privind studiile universitare al conducătorului/administratorului întreprinderii (art. 14 din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică);  
 7. Certificatul de cazier judiciar al conducătorului/administratorului întreprinderii (art. 14 din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică)

Notă: Documentele menţionate mai sus se depun în original (cu excepţia cazului în care se utilizează portalul unic al serviciilor publice) sau în copii, inclusiv pe suport electronic, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare, cu excepţia celor stabilite pentru verificare prin procedura ghişeului unic.

La declaraţia pentru prelungirea licenţei se anexează numai documentele care necesită actualizare sau care conţin date diferite de cele prezentate pentru eliberarea licenţei.

Informaţie prezentată de Departamentul licențiere, monitorizare și control a activităților licențiate