Acte necesare pentru eliberarea licenţei pe piata alimentării cu apă şi canalizare

Ultima actualizare: 08.05.2018 

Licenţele pentru activitățile de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu, oraș, și după caz, sat, comună - se acordă persoanelor juridice în exclusivitate.

Condițiile și procedura de obținere a licențelor

Solicitantul va depune la ANRE personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la sediul autorităţii, fie prin scrisoare recomandată, prin intermediul sistemelor informaţionale dedicate sau prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare), o  Declaraţie, la care anexează actele necesare, prevăzute de actul legislativ ce reglementează respectiva activitate. Declaraţia, cererea reperfectare poate fi descărcată de pe pagina electronică a ANRE la adresa www.anre.md.

Solicitanții licențelor pentru activitatea de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, anexează la declarație următoarele documente:

  1. Copia Deciziei privind înregistrarea persoanei juridice (art. 32 alin. (3)  lit. a) din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare);
  2. Extras din Registrul  de stat al persoanelor juridice eliberat cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la ANRE a declaraţiei privind eliberarea/prelungirea licenţei;
  3. Avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale (art.8 din Legea nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase);
  4. Raportul financiar pentru anul precedent – în cazul persoanei juridice care activează, sau un extras din contul bancar – în cazul iniţierii activităţii de întreprinzător (art. 32 alin. (3)  lit. b)  din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare);
  5. Documente care confirmă că dispune de reţele publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, după caz (Contractul de transmitere în gestiune a obiectivelor, Decizia autorității publice locale privind transmiterea obiectivelor  la balanța întreprinderii, Actul de recepţie finală, contractul de cumpărare, cesiune, închiriere etc.) ( art. 32 alin. (3)  lit. c)  din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare);
  6. Documente care confirmă că dispune de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă (art. 32 alin. (3)  lit. d)  din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare);
  7. Avizul tehnic de înregistrare ce confirmă asigurarea metrologică a evidenţei consumului de apă (art. 32 alin. (3)  lit. e)  din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare).

Notă:  Documentele menţionate mai sus se depun în original (cu excepţia cazului în care se utilizează portalul unic al serviciilor publice) sau în copii, inclusiv pe suport electronic, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare, cu excepţia celor stabilite pentru verificare prin procedura ghişeului unic.

La declaraţia pentru prelungirea licenţei se anexează numai documentele care necesită actualizare sau care conţin date diferite de cele prezentate pentru eliberarea licenţei.

Informaţie prezentată de Departamentul licențiere, monitorizare și control a activităților licențiate