Acte necesare pentru eliberarea licenţei pe piaţa produselor petroliere

Ultima actualizare: 08.05.2018

I. Pentru obţinerea sau prelungirea licenţei pentru genuri de activitate pe piaţa produselor petroliere, conducătorul întreprinderii, sau persoana împuternicită de acesta, depune la ANRE personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la sediul autorităţii, fie prin scrisoare recomandată, prin intermediul sistemelor informaţionale dedicate sau prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare), o Declaraţiela care anexează actele necesare, prevăzute de actul legislativ ce reglementează respectiva activitate. Declaraţia, cererea reperfectare poate fi descărcată de pe pagina electronică a ANRE la adresa www.anre.md

 

II. Solicitanții licențelor pentru activitatea de producere, distribuție, sau furnizare a energiei termice, anexează la declarație următoarele documente:

Pentru activitatea de import și comerț cu ridicata a benzinei, motorinei și gazului lichefiat:

 1. Declarația/cererea pentru eliberarea/reperfectarea licenţei pentru genul de activitate pe piaţa produselor petroliere;
 2. Copia Deciziei/certificatului privind înregistrarea persoanei juridice (art. 11, alin. (3) din Legea nr. 220 din 19.10.2007 cu privire la înregistrarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali);
 3. Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la ANRE a declaraţiei privind eliberarea/prelungirea licenţei;
 4. Avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale  (art.8 din Legea 116 din 18.05.2012 și art. 14  alin. (4) din Legea nr.461/30.07.2001);
 5. Situații financiare pentru ultima perioadă sau extrasul din contul bancar în cazul iniţierii afacerii; (art. 15 alin. (2) Legea 461 din 30.07.2001);
 6. Documente ce confirmă deținerea de către solicitant a depozitelor petroliere proprii și/sau închiriate pentru păstrarea benzinei şi motorinei, în volum minim de 5000 m3 sau existenţa la importatorii de gaz lichefiat a depozitelor proprii şi/sau închiriate pentru păstrarea gazului lichefiat în volum minim de 150 m3  (art. 14 alin.1 lit. a) și b) din Legea nr.461/30.07.2001);
 7. Copia contractului de locațiune (în cazul deținerii depozitelor petroliere închiriate);
 8. Documente ce confirmă deţinerea de către importatorii de produse petroliere principale (benzină și motorină) a cuantumului capitalului propriu în valoare de cel puţin 8 milioane lei moldovenești; (art. 14 alin.1 lit. a) din Legea nr.461/30.07.2001);
 9. Documente ce confirmă că solicitantul dispune de personal calificat  în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită licenţa  (art. 15 alin. (2) din Legea nr.461/30.07.2001);

Pentru activitatea de comerț cu amănuntul a benzinei, motorinei și gazului lichefiat la stațiile de alimentare: 

 1. Copia Deciziei privind înregistrarea persoanei juridice (art. 11, alin. (3) din Legea nr.220/19.10.2007 cu privire la înregistrarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali);
 2. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la ANRE a declaraţiei privind eliberarea/prelungirea licenţei;
 3. Avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale (art.8 din Legea 116 din 18.05.2012 și art. 14  alin. (4) din Legea nr.461/30.07.2001);
 4. Avizul expertizei ecologice a proiectului staţiei de alimentare (art.21din Legea nr. 461/30.07.2001);
 5. Cartela de înregistrare a maşinii de casă şi control, certificat de atestare metrologică (art.26 alin. (5) din Legea nr. 461/30.07.2001);
 6. Situații financiare pentru ultima perioadă de gestiune sau extrasul din contul bancar în cazul iniţierii afacerii. (art. 15  alin. (2) din Legea nr.461/30.07.2001);
 7. Actul care confirmă că solicitantul dispune de o staţie certificată de alimentare cu produse petroliere (art. 14  alin. (2) din Legea nr.461/30.07.2001);
 8. Documente ce confirmă dispunere de personal calificat în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită licenţa (art. 15  alin. (2) din Legea nr. 461/30.07.2001).

Notă:

Documentele menţionate mai sus se depun în original (cu excepţia cazului în care se utilizează portalul unic al serviciilor publice) sau în copii, inclusiv pe suport electronic, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare, cu excepţia celor stabilite pentru verificare prin procedura ghişeului unic.

La declaraţia pentru prelungirea licenţei se anexează numai documentele care necesită actualizare sau care conţin date diferite de cele prezentate pentru eliberarea licenţei.

Informaţie prezentată de Departamentul licențiere, monitorizare și control a activităților licențiate