Acte necesare pentru eliberarea licenţei

Ultima actualizare: 08.05.2018

Licenţele pentru activitățile de producere a gazelor naturale, transportul gazelor naturale, distribuţia şi stocarea gazelor naturale – se acordă persoanelor juridice în exclusivitate.

Licenţele pentru furnizarea gazelor naturale şi pentru furnizarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la staţiile de alimentare - se acordă persoanelor fizice sau persoanelor juridice înregistrate în modul stabilit în Republica Moldova în calitate de întreprindere, (art.14 alin.(1) din Legea nr. 108/27.05.2016, cu privire la gazele naturale).

Condițiile și procedura de obținere a licențelor

Solicitantul va depune la ANRE personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la sediul autorităţii, fie prin scrisoare recomandată, prin intermediul sistemelor informaţionale dedicate sau prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare), o   Declaraţie, la care anexează actele necesare, prevăzute de actul legislativ ce reglementează respectiva activitate. Declaraţia, cererea reperfectare poate fi descărcată de pe pagina electronică a ANRE la adresa www.anre.md.

Pentru a obţine licenţă pentru activitatea de producere, transport, distribuţia, stocarea gazelor naturale  și  furnizarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la staţiile de alimentare, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții: (art.14 alin.(2) din Legea nr. 108/27.05.2016, cu privire la gazele naturale):

 1. să fie înregistrat în Republica Moldova şi să prezinte document confirmativ în acest sens; 
 2. să prezinte situaţia financiară pentru anul precedent, în cazul persoanei juridice care activează, sau extras din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii;
 3. să fie dotate tehnic pentru desfăşurarea activităţii, să deţină instalaţie de producere, reţele de transport sau de distribuţie a gazelor naturale ori depozit de stocare, după caz, şi să prezinte documente care confirmă dotarea tehnică şi că instalaţia de producere, reţelele de gaze naturale sau depozitul de stocare sînt conforme cu cerinţele tehnice stabilite prin lege;
 4. să dispună de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă, şi să prezinte documente confirmative în acest sens;

Pentru activitatea de transport a gazelor naturale, solicitantul trebuie să fie certificate în conformitate cu art. 36 și 38 din Legea nr. 108/27.05.2016, cu privire la gazele naturale.

Administratorul întreprinderii care solicită licenţă trebuie să corespundă următoarelor criterii:

 1. să aibă studii superioare;  
 2. să nu aibă antecedente penale nestinse legate de activităţile desfăşurate în domeniul gazelor naturale sau antecedente penale pentru comiterea infracţiunilor din intenţie prevăzute de Codul penal;

Pentru a obţine licenţă pentru furnizarea gazelor naturale, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții: (art.14 alin.(3) din Legea nr. 108/27.05.2016, cu privire la gazele naturale)

 1. să fie înregistrat  în Republica Moldova şi să prezinte document confirmativ în acest sens;
 2. să prezinte situaţia financiară pentru anul precedent, în cazul persoanei juridice care activează, sau extras din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii;
 3. să dispună de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă, şi să prezinte documente confirmative în acest sens;
 4. Administratorul întreprinderii care solicită licenţă trebuie să corespundă următoarelor criterii:
  1. să aibă studii superioare; 
  2. să nu aibă antecedente penale nestinse legate de activităţile desfăşurate în domeniul gazelor naturale sau antecedente penale pentru comiterea infracţiunilor din intenţie prevăzute de Codul penal.

La Declaraţie solicitantul de licenţă anexează următoarele documente:

1. Copia Deciziei privind înregistrarea persoanei juridice (art.14 alin.(2)-(3) din Legea nr. 108/27.05.2016, cu privire la gazele naturale, art. 11, alin. (3) din Legea nr.220/19.10.2007 cu privire la înregistrarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali); 

2. Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la ANRE a declaraţiei privind eliberarea/prelungirea licenţei (art.14 alin.(2)-(3) din Legea nr. 108/27.05.2016, cu privire la gazele naturale, art. 11, alin. (3) din Legea nr.220/19.10.2007 cu privire la înregistrarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali); 

3. Avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale (art. 8, alin. (1) din Legea 116/18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectivelor industriale periculoase );

4. Situaţia financiară pentru anul precedent sau extrasul din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii (art. 14 din Legea nr. 108/27.05.2016 cu privire la gazele naturale);

5. Documente ce confirmă dispunere de mijloace tehnice (instalaţii de producere; reţele de transport sau de distribuţie a gazelor naturale; depozit de stocare, după caz, (art. 14 din Legea nr. 108/27.05.2016 cu privire la gazele naturale);

6. Copia diplomei privind studiile universitare al conducătorului/administratorului întreprinderii (art. 14 din Legea nr. 108/27.05.2016 cu privire la gazele naturale);

7. Certificatul de cazier judiciar al conducătorului/administratorului întreprinderii (art. 14 din Legea nr. 108/27.05.2016 cu privire la gazele naturale);

 

Notă:  Documentele menţionate mai sus se depun în original (cu excepţia cazului în care se utilizează portalul unic al serviciilor publice) sau în copii, inclusiv pe suport electronic, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare, cu excepţia celor stabilite pentru verificare prin procedura ghişeului unic.

La declaraţia pentru prelungirea licenţei se anexează numai documentele care necesită actualizare sau care conţin date diferite de cele prezentate pentru eliberarea licenţei.

 

Informaţie prezentată de Departamentul licențiere, monitorizare și control a activităților licențiate